Operace očí,laserové operace očí,operace očí laserem - Refrakční centrum - laserová operace očí,operace očí laserem,operace zraku,oční operace,keratokonus,operace očních víček,odstranění krátkozrakosti, Mudr. Petr Novák.
AKTUALITY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Refrakční Centrum Praha, sídlící v samotném srdci Prahy nedaleko Václavského náměstí, nabízí kvalitní oftalmologickou péči nejen zájemcům o laserové operace očí, ale všem, kdo se chtějí dobře starat o svůj zrak. Jedinečnou příležitostí dozvědět se vše potřebné o metodách laserových i nitroočních operací včetně individuálního posouzení konkrétní dioptrické vady a návrhu nejvhodnějšího řešení, je Den otevřených dveří, který Refrakční Centrum Praha pořádá v pátek 11. října 2019. Více

NOVÝ TELEFONNÍ KONTAKT

Velice se omlouváme všem klientům za výpadek telekomunikační sítě v našem Centru i v celém areálu BDC, která byla způsobena rozsáhlou poruchou na straně poskytovatele těchto služeb. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na telefonním čísle +420602408601. Při akutních obtížích využijte naši SOS linku, kterou máte k dispozici. Děkujeme za pochopení. Více

FaceBook Česky English Deutsch
To nejlepší pro vaše oči
 

Laserové operace očí

Pomocí nejmodernější laserové technologie odstraňujeme krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

 

S objevem medicínského využití excimerového laseru byla nastartována zcela nová etapa refrakční chirurgie. Podstatou laserové operace je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Laserový paprsek o vlnové délce 193 nanometrů dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit předem určenou velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření dokáže přerušit spojení mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Každý puls excimer laseru je tak schopen odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikronu. Rozložení laserových pulsů řídí počítač přes clony a postupným snášením tkáně dochází k požadované změně zakřivení rohovky a tím i ke změně její optické mohutnosti.

V případě, kdy chceme odstranit vadu označovanou jako krátkozrakost (myopia), je třeba rohovku v centru oploštit. U krátkozrakosti totiž paprsky dopadají před sítnici a na ní je obraz rozostřený. Díky oploštění rohovky dojde k většímu rozptylu světla při průchodu okem a následně ke změně dopadu paprsků světla z původní pozice před sítnicí přímo na ní. Tím dojde k zaostření vidění.

Opačná vada, dalekozrakost (hyperopia) má logicky opačný princip. Lomivý aparát oka není schopen dostatečně zaostřit paprsky na sítnici a láme je relativně až za ní. Je třeba zvýšit zakřivení rohovky tak, aby opět paprsky dopadly na sítnici. Toho docílíme zestrmením rohovky opět v její centrální části.

U astigmatismu je vada korigována vyrovnáním nepravidelného zakřivení rohovky.

Díky tomu, že excimer laser produkuje "studené" záření, nehrozí nebezpečí tepelného poškození rohovkové tkáně ani dalších očních struktur. Vysoká přesnost, dobrá předvídatelnost změn v povrchovém zakřivení a bezpečnost řadí excimer laserové zákroky do čela současných refrakčních chirurgických metod. Excimer laser může být použit i z léčebných důvodů například k odstranění povrchových jizev na rohovce (zákrok PTK).

Schéma laserového zákroku 

a) u krátkozrakosti b) u dalekozrakosti c) u astigmatismu

 

Na laserové zákroky je možné pohlížet ze dvou základních hledisek. Operace rozdělujeme v zásadě na zákroky povrchové a zákroky hloubkové. Druhé dělení je na zákroky standardizované a zákroky individualizované. Čím se liší a jaké je optimální provedení operace?

 

Zákroky povrchové

Tyto operační postupy mají různé názvy, ale u všech jsou odstraňovány a modelovány povrchní vrstvy rohovky. Povrchní vrstva rohovky se nazývá epitel a je neustále obměňována. Při jejím odstranění se obnaží nervová zakončení v rohovce, což vede k poměrně významné bolestivosti, ale třeba pod kontaktní čočkou se povrch zahojí novou vrstvou epitelu do 3-4 dnů. Této regenerační schopnosti povrchu rohovky se využívá u všech typů povrchových zákroků. Vždy je u nich manipulováno s epitelem a laserový zákrok je proveden pod ním. Jaké zákroky to jsou?

 

Metody hloubkové

 

Dále dělíme zákroky na standardní (konvenční) a individualizované.

Jako standardní (konvenční) zákrok označujeme operační techniku, kdy různí pacienti se stejnou dioptrickou vadou absolvují naprosto identický zákrok. Takto se dá bezproblémově odstranit běžná krátkozrakost, dalekozrakost a případně jejich kombinace s pravidelným astigmatismem. Vymodelovaný povrch je zcela souměrný, podobně jako klasické brýlové sklo. Tato technika přináší již léta kvalitní pooperační výsledky.

Co je tedy onen individualizovaný zákrok a proč se doporučuje? Jednoduše řečeno, jedná se o proceduru „na míru„ oku pacienta s využitím těch nejmodernějších technologií.

Základem tohoto individualizovaného zákroku je využitím maximálně přesné předoperační analýzy oka. Díky této analýze zjistíme komplex vad, které oko pacienta vykazuje. Kromě osových vad (krátkozrakosti a dalekozrakosti) a astigmatismu, které odstraní i konvenční procedura, má schopnost odstranit i aberace vyšších řádů a zejména přítomné nepravidelnosti. Následuje vytvoření operačního plánu s návrhem úpravy zakřivení rohovky. Tato data jsou pak již exportována do řídící jednotky laseru.

Pro tento typ operace se v současnosti výhradně využívá vytvoření lamely femto technologií, která vytváří maximálně přesnou lamelu. Po nadzdvižení lamely je aktivován systém, který umožní precizní zaměření oka pacienta. Po celou dobu zákroku dochází k porovnávání referenčních bodů na duhovce získaných na podkladě předoperačního vyšetření pacienta (tzv. duhovková mapa), s body snímanými speciální kamerou při vlastním laserovém zákroku. Tím se zaručí zcela přesný dopad paprsku excimer laseru na povrch rohovky i při běžných pohybech oka pacienta. Pochopitelně velice záleží i na kvalitě vlastního laserového paprsku, který musí být schopen vytvářet po dopadu dokonalou stopu o různé velikosti. Jen díky tomu může vzniknout naprosto dokonalá fotoablace rohovky s odstraněním všech optických nedokonalostí. Proto pooperační výsledky při použití individualizovaných technologií dosahují ostrosti zrakové lepší než 100%. Individualizované zákroky jsou známé pod názvy LASIK VAWEFRONT,PRK- CUSTOM VUE,NEOLASIK HD,LASIK PREMIUM nebo iLASIK – iDESIGN.

 

PTK (Phototherapeutic keratectomy)

Fototerapeutická keratektomie - je laserový terapeutický zákrok, používaný k léčení onemocnění povrchových vrstev rohovky - například recidivujících erozí, rohovkových jizev apod. Průběh operace i pooperační hojení je podobné jako u metody PRK. Zákrok spočívá v laserové ablaci povrchních vrstev rohovky po předchozím odstranění krycího epitelu.Zákrok je prováděn v lokálním znecitlivění oka kapkami,trvá asi 5 minut.Po zákroku je na oko nasazena léčebná kontaktní čočka, která je ponechána 3-4 dny do úplného zhojení rohovky.Po tuto dobu je nutno kapat antibiotické kapky,oko může být bolestivé.Po sejmutí léčebné čočky pacient pokračuje v kapání protizánětlivých očních kapek.

 

PRK (Photorefractive keratectomy)

Tato metoda je z refrakčních laserových technik vůbec nejstarší. Epitel rohovky je odstraněn pomocí chirurgického nástroje, nebo s použitím kartáčku. Po laserové modelaci rohovky musí být oko kryto kontaktní čočkou. Nepříjemné pocity po operaci odezní řádově během 3-4 dnů, optimální vidění lze očekávat asi po měsíci či později.

 

NO TOUCH

„Moderní“ operační metoda, při které se epitel mechanicky neodstraňuje, ale je odstraněn přímo excimer laserem v první fázi zákroku. Problém je ale v tom, že každý jedinec má individuální výšku epiteliální vrstvy, předem nezjistitelnou. Epitel se odstraňuje proto odhadem a konečné výsledky jsou značně nepřesné. Tento operační zákrok na našem pracovišti neprovádíme.

 

LASEK

Metoda, u které je lokálně použit koncentrovaný alkohol, který se aplikuje přímo na epitel. Po jeho sesunutí vzniká vrstva podobná jako lamela (viz dále), ale ta je většinou tvořena nevitálními (odumřelými) buňkami. Po operaci se tato vrstva nahrne zpět a funguje částečně jako kontaktní čočka, která se ve většině případů stejně na oko musí nasadit. Paradoxně může v některých případech tato „lamela“ zpomalit celkovou dobu hojení.

 

EpiLASIK

U této techniky je pomocí speciálního přístroje shrnut epitel rohovky, podobně, jako se shrnuje koberec. V případě, že se podaří zachovat nedotčený můstek, je možné na konci operace opět epitel vyrovnat a napnout na původní plochu. Na rozdíl od metody LASEK je epitel vitálnější. Opět se ale často používá krytí kontaktní čočkou.

 

LASIK (Laser in situ Keratomileusis)

Je stále nejpřesnější a nejbezpečnější metodou, v současnosti upřednostňovanou na všech špičkových zahraničních pracovištích. Principem metody je seříznutí tenké lamely na vrcholu rohovky (nejčastěji 100-140 mikronů silné) a vytvarováním rohovkového lůžka excimer laserem po jejím odklopení. Po této remodelaci hlubších rohovkových vrstev je lamela přiklopena zpět, na své původní místo. K jejímu přichycení stačí několik minut, není třeba ji přišívat ani povrch oka krýt kontaktní čočkou. Hojení oka po operační technice LASIK je velmi rychlé a prakticky bezbolestné (několik hodin), zraková rehabilitace je prakticky okamžitá se stabilizací do několika dnů, což vede jen k minimálnímu omezení aktivit pacienta v pooperačním průběhu.

LASIK v současnosti známe ve dvou základních verzích. Ty se liší technologií vytvoření rohovkové lamely. Historicky starší metodou je použití přístroje, který se označuje jako mechanický mikrokeratom. Ten se skládá ze dvou základních částí. První část se přisaje na povrch oka, aby ho dobře fixovala a zabránilo se tak jeho nechtěným pohybům. Druhá část se pak zasune do ní a pohybuje se podobně jako hoblík. Hladký řez zajišťuje rychle se pohybující (oscilujici) žiletka. Díky neustálému zdokonalování technologií je zajištěna bezpečnost i poměrně dobrá přesnost tloušťky a pravidelnosti lamely. Metoda je závislá na zručnosti a zkušenosti chirurga. Tento zákrok je některými českými refrakčními pracovišti pojmenováván také jako NEOLASIK nebo LASIK OPTIMUM.
(videoreportáž ZDE)

Schéma refrakčního zákroku metodou LASIK

a) seříznutí rohovkové
lamely
b) odklopení rohovkové
lamely
c) laserová modulace
stromatu

 

 

 

d) výsledná změna
zakřivení rohovky 
e) přiklopení rohovkové 
lamely zpět
f) konečný stav

 

FEMTOLASIK

Druhou možností tvorby rohovkové lamely u metody LASIK je použití femtosekundového laseru – FEMTOLASIK ( také znám jako intraLASIK, All-Laser LASIK, NEOLASIK HD, CRYSTAL LASIK,6D DIAMANT LASIK). Řezání lamely laserem probíhá na principu fotodisrupce. Laserový paprsek je zaostřen do jednoho bodu, kde dojde ke koncentraci energie a tkáň rohovky se okamžitě změní na plyn (doslova se vypaří). Tím vznikají drobné bublinky, které dále pomáhají v procesu oddělení tkáně. Nejlepší femtosekundové lasery dnes dokáží vytvořit bod o průměru pouhých 2 mikronů. Lamela tímto způsobem vzniklá je dokonalejší a hladší, než při použití oscilující žiletky. Další výhodou je možnost, pomocí softwaru, tvarovat i okraje lamely a zajistit tak její dokonalé přilnutí po jejím návratu z odklopení do původní pozice. Oko je opět fixováno přísavným kroužkem a laserové paprsky dopadají na rohovku průchodem přes speciální konus.

ReLEX SMILE (NEOSMILE 3D,LASIK SMILE, LASIK FLEX)

Metoda využívající výhradně energie femtosekundového laseru. Nevytváří se klasická, otevřená lamela rohovky, ale femtolaser v hloubce rohovky vytvoří jakousi trojrozměrnou čočku. Ta je následně uvolněna od okolní tkáně a odstraněna řezem kolem 3 milimetrů z rohovky pomocí pinzety. Výsledným efektem je ztenčení a oploštění rohovky v centru. Proto je tato operace vhodná výhradně pro korekci krátkozrakosti. Problém je, že není doposud možno individuálně tvarovat rohovku. Tento operační zákrok na našem pracovišti neprovádíme.

iLASIK – iDESIGN

V tomto smyslu je asi největší novinkou u nás metoda označovná jako iLASIK - iDESIGN. Tato unikátní metoda je spojením analyzátoru oka iDESIGN a femtosekundovým laserem iFS v kombinaci s excimer laserem STAR S4 IR renomované americké firmy VISX. Technologie VSS (Variable Spot Size) umožňuje v průběhu celého zákroku kombinovat pomocí řídícího software různé velikosti stopy, v rozsahu od 0,65 mm do 6,5 mm, s přesným umístěním v prostoru na základě zapracování informací získaných z diagnostických předoperačních vyšetření na analyzátoru oka (iDESIGN) a realizovat tak optimalizovanou fotoablaci. Dosažené výsledky jsou natolik skvělé, že jako jediná metoda je uznaná odborníky jako vhodná i pro piloty NASA.Vytvořil Internet Projekt, a.s. © 2009 Refrakční Centrum s.r.o.